Tietosuojaseloste

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Tarko Suodenjoki
tarko.suodenjoki@viisam.fi
Puh. 045 662 3555

Rekisterin nimi
Digitoimisto Viisam Oy asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on asiakassuhteen ylläpito.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

• Arvostamme yksityisyyttäsi, ja tietosi ovat luottamuksellisia ja niitä käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lain mukaisesti.
• Pääosa käsittelemistämme henkilötiedoista on henkilön itsensä antamaa taikka tietoa joka syntyy palveluitamme käytettäessä.
• Emme pääsääntöisesti luovuta tietoa EU/ETA-alueen ulkopuolelle.
• Käytämme henkilötietoa pääasiassa palveluidemme toimittamiseen, asiakaspalveluun, laskutukseen, palvelun käytön analysoimiseen ja tuotekehitykseen sekä suoramarkkinointiin.
• Olemme sitoutuneita noudattamaan niitä oikeuksia joita sinulla on omia henkilötietojasi koskien, kuten oikeus tietojen tarkistukseen ja korjaamiseen sekä oikeus tiedon poistamiseen.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. julkisista rekistereistä kuten ytj, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Kuka käsittelee tietojani ja luovutetaanko niitä kolmansille?
Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelee vain yrityksemme henkilöstöön kuuluva henkilö tehtäviään suorittaessaan.
Saatamme myös lain sallimissa rajoissa luovuttaa henkilötietoja oikeuskäsittelyyn liittyen, viranomaisen pyynnöstä taikka tuomioistuimen määräyksestä esimerkiksi väärinkäytösten, petosten tai tekijänoikeusloukkausten selvittämiseksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n ulkopuolisille tahoille. Asiakkaan erityisellä luvalla, tietoja voidaan luovuttaa palvelun teknisen toiminnan mahdollistamiseksi. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Kotisivut ja Webhotelli
Viisam.fi sekä kaikki Digitoimisto Viisam Oy asiakkaiden sivut sijaitsevat Suomessa, suomalaisella palvelimella. Palvelimelle ei tallennu arkaluontoisia henkilötietoja. Pidämme sivustojen päivitykset ajan tasalla ja päivitämme ylläpitoasiakkaan sivuston säännöllisesti. Liikennöinti on suojattu SSL-sertifikaatilla, joka mahdollistaa yhteyden salaamisen käyttäjän selaimen ja www-palvelimen välillä ja estää ulkopuolisia näkemästä luottamuksellisia tietoja.Palvelintilat sijaitsevat Helsingissä sekä Espoossa ja ovat optimoitu WordPress-alustoille. Asiakasdata on myös 100% Suomessa. Laitesali täyttää Viestintäviraston vaatimukset A-luokan laitetiloille (THK 48/2003, Tärkeät tilat).

Yritysrekisteri
Liiketoimintamme kannalta on tärkeää ylläpitää yritysrekisteriä. Yritysrekisterissä on yritykseen liittyvää tietoa, joten sitä ei luokitella henkilötiedoksi. Yritystietoihin on monissa tapauksissa liitettynä yhteyshenkilöitä, jotka ovat luonnollisia henkilöitä, jotka voidaan pyydettäessä poistaa rekisteristä, mikäli tiedon säilyttämiselle ei ole perustetta.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet
Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Käyttäjällä on mahdollisuus kieltäytyä evästeiden käytöstä estämällä ne oman selaimensa asetuksista.